นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  • การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องทำขึ้น ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเท่านั้น

  • สินค้าที่จะทำการเปลี่ยน/คืน ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากเว็บไซต์ www.jayounofficial.com ของเราเท่านั้น

  • ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีที่เป็นข้อผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น จะต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

  • สินค้าที่ท่านทำการส่งกลับมายังบริษัท ต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านได้รับ

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

  • กรุณาติดต่อทีมงานทางอีเมล์  jayounofficial@gmail.com พร้อมระบุเลขที่สั่งซื้อและปัญหาของสินค้า เมื่อเราได้รับคำร้องของท่านแล้ว เราจะติดต่อท่านกลับผ่านทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์

  • หลังจากได้รับการติดต่อ โปรดส่งสินค้า พร้อมใบเสร็จ และของสมมนาคุณที่มากับตัวสินค้านั้น (ถ้ามี) กลับคืนมายังบริษัท ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการคืนค่าจัดส่งสินค้าให้ท่านในภายหลังบุเลขที่สั่งซื้อและปัญหาของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยน/คืนสินค้าตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

  • เปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นแบบเดียวกัน (หรือเทียบเท่า) ในรายการสั่งซื้อเดิม

  • ชดเชย/คืนเงิน ในรูปแบบของบัตรของขวัญ สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไปจากเว็บไซต์ www.jayounofficial.com
  • คืนเงินเข้าบัตรเครดิต/ ผ่านบัญชีธนาคาร ของลูกค้า